ZijninhetNu.nl

zeegezicht

ZijninhetNu: Algemene voorwaardenHuisregels:

Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Het gebruik van mobiele telefoons is in de ruimte niet toegestaan. De yogamat wordt door de cursist tijdens de oefeningen bedekt met een handdoek of kleed. Het is niet toegestaan om in de yoga ruimte tassen/big-shoppers mee naar binnen nemen

Lichamelijke/psychische klachten:

De cursist meldt lichamelijke of psychische klachten aan mij. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. ZijninhetNU kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist, voor, tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke lichte inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Instromen:

Instromen in de lessen is altijd mogelijk.

Afzeggen van een yogales:

Het afzeggen van een yogales dient minimaal 24 uur van te voren te worden doorgegeven.

Ongevallen/blessures/ziekte:

Bij ongeval en/of blessures/ziektes die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht.

Ziekte docente/trainster:

Als de les door ziekte van mij (trainster) een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel op een ander tijdstip gegeven (in principe een week later) dan wel verrekend met het lesgeld

Feestdagen:

In principe wordt er op feestdagen geen les gegeven.

Lesdatums/lestijden:

ZijninhetNu heeft het recht zonder opgave van redenen lesdatums en lestijden te wijzigen.

Lesgeld/cursusgeld:

Het cursusgeld, counseling en lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.

Betaling lesgeld/cursusgeld:

Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Op verzoek kan er een factuur worden uitgeschreven. Ook het lesgeld voor een 10 rittenkaart dient vooraf betaald te zijn. Er kan cash betaald worden voor de les/training aan. Betaling per bank is ook mogelijk bankrekening nummer is op te vragen bij de docente Er is geen pinautomaat aanwezig!

Betalings verplichtingen:

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt ZijninhetNU zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

Opzegging:

Opzegging van je lidmaatschap/10 rittenkaart dient minimaal 4 weken van te voren persoonlijk bij mij te worden gemeld. Bij tussentijdse opzegging van je lidmaatschap/10 rittenkaart is er geen restitutie mogelijk van de nog niet gebruikte lessen.

Verplichtingen ZijninhetNu:

ZijninetNU verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Wijziging algemene voorwaarden:

ZijninetNU behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden te wijzigen.

Deelname aan lessen/trainingen:

Deelname aan een van de lessen/training betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid Consult:

ZijninhetNu is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelingen, beslissingen die voortvloeien uit een consult.

logo

Wie ben ik

Nieuwe ruimte

Coaching

agenda

Agenda

Volg ons via:

facebook
© zijninhetnu algemene voorwaarden privacy verklaring KvK nr. 66797616